Tel:+86-13882255055

讲解器产品类别

导游讲解器

发布时间:2021-11-15
名称:
导游讲解器
用途与使用场景:这一款讲解器是适用于各类景区和导游带团等一人或多人讲解,收听人数较多的场合。
组成:它分为两个部分。一.发射器;二.接收器

使用方法:开机:按住“开关机键”1.5秒之后,讲解器上LED灯的红灯闪烁变成蓝灯闪烁时松开手即完成开机

          关机:已经开机时,按住“开关机键”2秒钟之后,蓝色灯变为红蓝色长亮时松开手即完成关机可。

          配对:接收器在主机2米范围内开机,配对自动完成以后,即可使用。

          LED灯:连接模式:蓝灯亮0.5秒灭2秒,无连接模式:蓝灯亮2秒灭1秒,省电模式:蓝灯亮0.5秒灭5秒,低电提示:红灯慢闪

                           

上一篇:没有了 下一篇:故宫讲解器