Tel:+86-13882255055

讲解器产品类别

故宫讲解器

发布时间:2021-11-15
名称:故宫讲解器
用途与使用场景:这一款讲解器是适用于故宫与各类科技馆、博物馆等场景。在一人或多人讲解,收听人数较多的情况下。因为可以使用多频道设置,从而保证讲解的清晰完整度
组成:它分为两个部分。一.发射器;二.接收器
使用方法:开机:按住“开关机键”1.5秒之后,讲解器上LED灯的红灯闪烁变成蓝灯闪烁时松开手即完成开机
          关机:已经开机时,按住“开关机键”2秒钟之后,蓝色灯变为红蓝色长亮时松开手即完成关机可。
          配对:接收器在主机2米范围内开机,配对自动完成以后,即可使用。
          LED灯:连接模式:蓝灯亮0.5秒灭2秒,无连接模式:蓝灯亮2秒灭1秒,省电模式:蓝灯亮0.5秒灭5秒,低电提示:红灯慢闪

                           

上一篇:导游讲解器 下一篇:会议讲解器